Lien-Lac HNC
image
image
image


Liên-Lạc

Mọi nhu-cầu thông-tin, thắc-mắc, ý-kiến, đóng-góp, gỡi thư-từ, bài-vỡ... xin quý Thầy-Cô, Đồng-môn, và các Bạn độc-giã liên-lạc với Nhóm Support HNC qua email sau đây:
 


           
        Tỗng-Quát              support@hongoccan.com
                                       hongoccan@yahoo.com
       
        Bài-vỡ cho Bãn-Tin  bantin@hongoccan.com

       
        Quỹ Tương-Trợ        qtt@hongoccan.com
         
 

                                  


 
Liên-Lạc
 


image


image
image