Trường Trung-Học Hồ-Ngọc-Cẩn tọa lạc tại đầu đường Lê-Quang-Ðịnh, Gia-Ðịnh, là trường Nam Trung-Học Công Lập lớn nhất tỉnh.

Trang liên mạng này được thực hiện với mục đích dựng lại mái trường xưa với hình ảnh, chuyện kể và những kỷ niệm của thời học trò và cũng hy vọng làm nhịp cầu nối giáo-sư và học-sinh ở trong nước cũng như hải-ngoại.

Các bài-vỡ và nội-dung trong trang web này hoàn-toàn thuần-túy về Mái-Trường, Thầy-Cô và Cựu
Học-Sinh HNC.
Trang hongoccan.com chũ-trương tuyệt-đối không mang mọi khuynh-hướng chính-trị, cũng như không phân-biệt tôn-giáo hay thành-phần giai-cấp xã-hội.

Trang web này được thành-lâp nhờ sự đóng-góp quý-báo cũa toàn-thễ các Thầy-Cô và Cựu Học-Sinh HNC 1955-1975 trên toàn thế-giới, từ năm 2000 đến nay.
Mọi đóng-góp bài-vỡ, ý-kiến, xin quý độc-giã liên-lạc với Nhóm Support HNC.